INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen

„GDPR“)


I. Správce osobních údajů

Supernova, s. r. o., společnost se sídlem Beranových 687, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ: 08102147, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313014,

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a 13 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a

o vašich právech.


II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s námi, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu

s platnými právními předpisy či za dále uvedenými účely.


III. Zdroje osobních údajů

Všechny osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů (tedy od Vás), a to následujícími způsoby:

● registrace a kontaktkní formuláře na www.supernovaclub.cz,

● e-maily, které si s Vámi píšeme,

● telefonáty,

● webové stránky www.supernovaclub.cz,

● sociální sítě,

● vizitky,

● přihlašovací formuláře na naše semináře, akce, aj.),

  • případně naši dodavatelé.


IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

● adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů

(např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo

telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

● popisné údaje (např. bankovní spojení)

● další údaje nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy

● údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních předpisů zpracovávané v rámci uděleného

souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)


V. Kategorie subjektů údajů

● zákazník správce (např. Členové Supernova Club využívající balíčky)

● zaměstnanec správce

● dodavatel služby

● zájemce o odběr obsahu tvořeného správcem (např. odběratelé newsletterů)

  • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci


VI. Kategorie příjemců osobních údajů

  • dodavatel on-line diagnostiky
  • partnerské firmy poskytující odbornou praxi
  • finanční ústavy

● zpracovatel osobních údajů určený správcem (např. účetní společnost, společnost spravující nám rozesílání newsletterů, apod.)

● státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

  • osoby výdělečně činné dle živnostenského zákona, se kterými spolupracujeme na realizaci zakázekVII. Účel zpracování osobních údajů

● účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

● jednání o smluvním vztahu

● plnění smlouvy

● ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

● archivnictví vedené na základě zákona

● výběrová řízení na místa odborné praxe u partnerských firem

● plnění zákonných povinností ze strany správce


VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních

údajů. Data zpracováváme a uchováváme prostřednictvím následujících služeb: (doplníme dle reality)

● Google Suite,

● YouTube.com

● Pipedrive,

● Clipsan,

● Doodle,

● Insync,

● PrimaERP Time Tracking.

● Trivi, a. s.

Se všemi subjekty máme řádně uzavřené smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů, nebo je ochrana osobních údajů upravena v podmínkách o spolupráci.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat nejdéle 10? let od poslední interakce s Vámi. Důvodem je zejména naše snaha o trvalou péči o klienty, povinnost uchovávat údaje pro potřeby účetnictví a také vedení statistik pro účely osvětové činnosti v oblasti druhé kariéry bývalých vrcholových sportovců.

X. Poučení

Údaje zpracováváme vždy jen s Vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžaduje. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje v následujících případech:

● zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

● zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

● zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


XI. Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 a 13 GDPR Vás musíme a budeme informovat o Vašich osobních informacích,

které zpracováváme, zejména pak o:

a. účelu zpracování,

b. kategoriích dotčených osobních údajů,

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

d. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e. veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů,

f. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete:

  1. požadovat přístup k osobním údajům (poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž za další kopie Vaši žádost si můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů),
  2. požadovat opravu osobních údajů či jejich vymazání (nemáme-li jiný právní titul, který nám dává povinnost či oprávnění Vaše osobní údaje dále zpracovávat),
  3. požadovat omezení zpracování osobních údajů,

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,


e. požadovat přenesení Vašich údajů, je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a je-li zároveň prováděno automatizovaně,


f. podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tyto informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.supernovaclub.cz